www.autoleasevacaturebank.nl is onderdeel van Automotive Vacaturebank, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24419771.
Onderstaande Algemene voorwaarden zijn van toepassing op www.autoleasevacaturebank.nl

Algemene Voorwaarden Automotive Vacaturebank

Van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtgevers en Automotive Vacaturebank.

1. Definities In de navolgende bepalingen wordt verstaan onder: 1. Automotive Vacaturebank, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24419771, de eigenaar en exploitant van de website www.automotivevacaturebank.nl. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie door Automotive Vacaturebank een overeenkomst wordt gesloten, met betrekking tot het gebruik van de dienst Automotive Vacaturebank. 3. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Automotive Vacaturebank, op basis waarvan Opdrachtgever de mogelijkheid heeft om gebruik te maken van door Automotive Vacaturebank aangeboden diensten. 4. Site: de door Automotive Vacaturebank op Internet verzorgde en voor iedereen toegankelijke site www.automotivevacaturebank.nl. 5. Diensten: door Automotive Vacaturebank aangeboden diensten, bijvoorbeeld het plaatsen van een advertentie op de Site, een abonnement tot het verkrijgen van toegang tot de CV database, het plaatsen van bedrijfsinformatie, de staffelovereenkomsten en diverse arbeidsmarktgerelateerde uitingen op de Site. 6. Advertentie: een vacature, banners, wiqet of promotiefilmpje van Opdrachtgever geplaatst op de Site. 7. Gebruikers: particulieren welke een CV op de Site plaatsen en/of vacatures zoeken op de Site als mede Opdrachtgevers.

2. Aanbieding en overeenkomst 1. Alle aanbiedingen van Automotive Vacaturebank zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. 2. Een overeenkomst met Automotive Vacaturebank komt tot stand nadat de, mondeling of schriftelijk door opdrachtgever verstrekte, opdracht schriftelijk (per post, fax of e-mail) door Automotive Vacaturebank is bevestigd en deze bevestiging door Opdrachtgever, voor akkoord, is geretourneerd aan Automotive Vacaturebank, of zoveel eerder de advertentieruimte op de Site of inlogaccount voor het doorzoeken van de CV database feitelijk aan Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld. 3. Eventuele aanvullingen op en/of wijzigingen van de overeenkomst worden schriftelijk door bevoegde vertegenwoordigers van partijen overeengekomen. Aanvullingen en/of wijzingen tot stand gekomen door nietbevoegden, kunnen door zowel Automotive Vacaturebank als de Opdrachtgever ontbonden worden.

3. Beëindiging van de overeenkomst 1. Automotive Vacaturebank is te allen tijde gerechtigd om zonder opgaaf van redenen opdrachten te weigeren, te annuleren of de uitvoering daarvan op te schorten, zonder dat dit op enigerlei wijze kan leiden tot schadevergoedingsverplichtingen, indien het een Opdrachtgever betreft, die niet bij de doelstellingen past van Automotive Vacaturebank dan wel het oneigenlijk gebruik maken van de diensten van Automotive Vacaturebank. Deze bevoegdheid van Automotive Vacaturebank geldt eveneens voor diensten waaraan reeds gedeeltelijk uitvoering is gegeven. 2. In andere situaties dan in genoemd in 3.1 geldt dat ieder der partijen de overeenkomst kan ontbinden door middel vaneen aangetekende brief, indien de andere partij na een deugdelijke schriftelijke ingebrekestelling, stellende een termijn van tenminste 30 dagen, toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van wezenlijke verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst. 3. Automotive Vacaturebank is gerechtigd de overeenkomst zonder ingebrekestelling door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te beëindigen, indien Opdrachtgever, al dan niet voorlopig, surséance van betaling wordt verleend, indien het faillissement van Opdrachtgever wordt aangevraagd dan wel uitgesproken of indien de onderneming van Opdrachtgever wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Automotive Vacaturebank zal in geval van een dergelijke beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding verplicht zijn. Bedragen die Automotive Vacaturebank voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar. 4. Indien de plaatsing van een vacature voor de afloop van de overeengekomen duur wordt beëindigd door Opdrachtgever, bijvoorbeeld wanneer de vacature inmiddels is vervuld, vervalt daarmee automatisch het recht op plaatsing voor de resterende periode van de overeengekomen duur.

4. Tarieven en prijzen 1. Automotive Vacaturebank is gerechtigd de overeengekomen tarieven en/of prijzen te verhogen of te verlagen. In geval van prijsverhoging na het tot stand komen van de overeenkomst, maar voor de uitvoering daarvan gelden voor de Opdrachtgever de geoffreerde tarieven en/of prijzen, mits de offerte binnen de gestelde termijn ondertekend retour is verzonden aan Automotive Vacaturebank. 2. Alle prijzen zijn in euro’s, exclusief BTW, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt vermeld. Automotive Vacaturebank is gerechtigd elke wijziging van het BTW-tarief aan de Opdrachtgever door te berekenen.

5. Betaling 1. Automotive Vacaturebank hanteert een betalingstermijn van 14 dagen, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Na het verstrijken van de betalingstermijn maakt Automotive Vacaturebank aanspraak op de wettelijke handelsrente alsmede op buitengerechtelijke incassokosten, die ten minste 15% van het factuurbedrag bedragen met een minimum van € 100,-. De ten gevolge van niet of niet tijdige betaling gemaakte proceskosten en/of executiekosten zullen op de Opdrachtgever worden verhaald, van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtgevers en Automotive Vacaturebank. 2. Automotive Vacaturebank is te allen tijde gerechtigd om van de Opdrachtgever te verlangen dat zij zekerheid verstrekt voor de nakoming van haar verplichtingen jegens Automotive Vacaturebank bijvoorbeeld door middel van een bankgarantie, door betaling van een voorschot of volledige betaling op voorhand, voordat Automotive Vacaturebank tot uitvoering van de overeenkomst overgaat.

6. Adverteren 1. Opdrachtgever verstrekt aan Automotive Vacaturebank alle noodzakelijke informatie waarvan Opdrachtgever weet, dan wel redelijkerwijs behoort te weten, dat deze van belang is voor een correcte uitvoering van de overeenkomst door Automotive Vacaturebank. 2. Reclame-uitingen moeten voldoen aan de eisen die de Nederlandse Reclame Code daaraan stelt. Bovendien behoudt Automotive Vacaturebank zich het recht voor om tekst en vorm van alle advertenties, die voor plaatsing op de Site worden aangeboden zodanig te wijzigen dat deze voldoen aan de in de wet gestelde eisen, waarbij gedacht kan worden aan de Wet Persoonsgegevens en de wetten geldende voor arbeidsrecht en anti discriminatiewetgeving in het bijzonder ten aanzien van de werving en selectie van werknemers.

7. Gebruik Site ten behoeve van vacatures 1. In het geval communicatie tussen Automotive Vacaturebank en Opdrachtgever geschiedt met behulp van elektronische middelen, zoals e-mail en andere vormen van dataverkeer, dan zullen beide partijen zorgdragen voor een standaard virus- en spamprotectie. Automotive Vacaturebank is jegens Opdrachtgever niet aansprakelijk voor eventuele schade die het gevolg is van de verzending van virussen en/of andere onregelmatigheden in de elektronische communicatie, en voor niet of beschadigd ontvangen berichten. 2. De Opdrachtgever dient het eigen computersysteem zodanig te beveiligen dat derden geen ongeautoriseerde toegang verschaft kan worden. 3. De informatie van Opdrachtgevers wordt uitsluitend op de Site gepubliceerd met het doel geïnteresseerden in staat te stellen te reageren op de vacatures en zich te presenteren als kandidaat. 4. Automotive Vacaturebank mag zonder voorafgaande bekendmaking de Site (tijdelijk) buiten gebruik stellen of het gebruik beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud of voor de noodzakelijk te verrichten aanpassingen of verbeteringen van het systeem, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de Opdrachtgever jegens Automotive Vacaturebank ontstaat. 5. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om respondenten op geplaatste vacatures door te verwijzen naar, door te linken naar, te refereren aan of op wat voor manier dan ook aandacht te vestigen op (websites van) derde partijen, waaronder met name wordt verstaan werving- en selectiebedrijven in de ruimste zin van het woord. 6. Onverlet het overige in dit artikel 7 bepaalde, zal de Opdrachtgever zich te allen tijde onthouden van oneigenlijk gebruik van de Diensten, de Site en de gegevens waartoe middels de Diensten of de Site toegang verkregen kan worden. Onder oneigenlijk gebruik wordt mede verstaan (i) het ongevraagd en zonder voorafgaande toestemming verzenden van e-mails of andere elektronische berichten van commerciële aard aan Gebruikers van de Site (‘spammen’) die niet strekken tot de vervulling van een vacature; (ii) het benaderen van Gebruikers voor andere commerciële doeleinden dan waartoe de Gebruiker zich bij Automotive Vacaturebank heeft aangemeld, daaronder mede begrepen het aanbieden van arbeidsbemiddelingdiensten zonder dat van een concreet vacatureaanbod sprake is; en(iii) het langs geautomatiseerde weg, zoals met behulp van een zoekprogramma, of anderszins via de Site of onderdelen daarvan opvragen of hergebruiken van substantiële delen van de inhoud van de databank(en) van Automotive Vacaturebank (‘spideren’/’harvesten’/’uitmelken’). Indien Automotive Vacaturebank een redelijk vermoeden heeft van oneigenlijk gebruik door Opdrachtgever, dan is Opdrachtgever Automotive Vacaturebank zonder rechterlijke tussenkomst een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van EURO 1.000 (duizend EURO) per gebeurtenis en is Automotive Vacaturebank gerechtigd om de Overeenkomst met Opdrachtgever met onmiddellijke ingang te ontbinden. Naast een boete kan er een schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

8. Gebruik CV Database 1. Het is Opdrachtgever nadrukkelijk uitsluitend toegestaan om de gegevens van ingeschreven gebruikers (CV’ s) te gebruiken met het doel om hen te benaderen voor concrete voor de gebruiker relevante, bij de Opdrachtgever bestaande of verwachte vacatures in de automotive. Opdrachtgever kan derhalve alleen gebruik maken van de CV Database voor die vacatures die deze op de Site plaatst. 2. Voor het gebruik van de CV Database voor andere doeleinden dan het vervullen van een vacature en/of ten behoeve van een andere vacature dan deze geplaatst door Opdrachtgever op de Site, heeft Opdrachtgever vooraf de schriftelijke goedkeuring van Automotive Vacaturebank nodig die deze goedkeuring zonder opgaaf van redenen kan weigeren. 3. Bij gebruik van de gegevens in strijd met het vorenstaande verbeurt de Opdrachtgever aan Automotive Vacaturebank een direct opeisbare boete van EURO 2.000,– (tweeduizend EURO) per overtreding c.q. per gebruiker.

9. Contractsovername De rechten en verplichtingen uit de overeenkomst(en) die door de Opdrachtgever worden gesloten met Automotive Vacaturebank, mogen niet (gedeeltelijk) worden overgedragen aan derden noch door derden worden gebruikt.

10. Intellectuele Eigendomsrechten Alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van producten en materiaal, in verband met de voorbereiding en uitvoering van een overeenkomst, al dan niet ontwikkeld door Automotive Vacaturebank ten behoeve van Opdrachtgever, blijven berusten bij Automotive Vacaturebank of de Opdrachtgever. Opdrachtgever onthoudt zich van het maken van inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten. Van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtgevers en Automotive Vacaturebank.

11. Aansprakelijkheid 1. Alleen in het geval van grove schuld en/of opzet is Automotive Vacaturebank aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het niet, niet tijdig of onjuist nakomen van haar verplichtingen. De aansprakelijkheid van Automotive Vacaturebank is in alle gevallen beperkt tot maximaal de factuurwaarde van dat gedeelte van de overeenkomst, waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit. Van deze bepaling kan niet worden afgeweken. Advertenties moeten na verschijning door de Opdrachtgever worden gecontroleerd op eventuele fouten. Bij herhaalde plaatsing is Automotive Vacaturebank uitsluitend aansprakelijk voor fouten die na de eerste maar voor de tweede plaatsing schriftelijk en/of via e-mail zijn doorgegeven. De aansprakelijkheid van Automotive Vacaturebank voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en enige andere schade, dan die hierboven is beschreven, is uitgesloten. Automotive Vacaturebank aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade voortkomend uit het gebruik van de Site en/of de diensten door Opdrachtgever of derden en voor alle mogelijke gevolgen daarvan, waaronder ook storingen in het netwerk en performanceproblemen. 2. De Opdrachtgever vrijwaart Automotive Vacaturebank voor alle aanspraken van derden voor schadevergoeding als gevolg van de door de Opdrachtgever opgegeven advertenties. Opdrachtgever vrijwaart Automotive Vacaturebank voor alle eventuele aanspraken van derden in verband met de teksten en gegevens die Opdrachtgever op de Site heeft geplaatst.

12. Overmacht Bij alle situaties van overmacht is Automotive Vacaturebank ontslagen van enige verplichting tot nakoming van de overeenkomst, zolang de desbetreffende verhindering blijft voortbestaan. Aanspraak op schadevergoeding in dergelijke gevallen is uitgesloten. Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van Automotive Vacaturebank onafhankelijke omstandigheid, waardoor het nakomen van verplichtingen door Automotive Vacaturebank jegens Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van de verplichting in redelijkheid niet van Automotive Vacaturebank kan worden verlangd. Automotive Vacaturebank moet hiervan zo spoedig mogelijk melding maken aan de Opdrachtgever.

13. Toepasselijk recht en geschillen De overeenkomst tussen Automotive Vacaturebank en Opdrachtgever wordt beheerst door Nederlands recht. Eventuele geschillen die tussen Automotive Vacaturebank en Opdrachtgever mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst, dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement Den Haag.